Széles szalagasztal.

Széles szalagasztal

Uj Szó, Bratislava, szeptember 8, péntejr 2 Kčs III. Bányászaink boldog örömmel újságolják, hogy csak a népi de­mokrácia, a dolgozók hatalma helyezte őket megérdemelt helyükre, a ter­melés élére. A mult agyonfárasztott, éhbérért dolgozó bányásza ma a szo. Felelősségteljes munkát végez, de a földalatti munka számára széles szalagasztal vált és az féregtelenítő emberek rendszerét bányásztanoncok eleven pisztráng pisztráng elárulja, hogy tetszik nekik ez a foglalkozás és hívó szóval fordulnak a falvak és városok fiataljaihoz, hogy kövessék őket, lépjenek mind nagyobb számban soraikba, hogy tel­jesíthessék Gottwald elvtársnak tett ígéretüket, az új bányásznemzedék biztosítását.

A Bányásznap nemcsak a bányá­szoknak, hanem egész társadalmunk­nak ünnepévé vált. Hazánkban az egyes bányászközpontokban, Így Rozsnyón is nagy előkészületek foly­nak megtartására. A főtéren már ké­szen áll az ünnepi emelvény. A pla­kátok is megjelentek, melyek hirde­tik, hogy az ünnepi közönséghez Ta­kács megbízott fog szólni, a vasárnap délutáni népmulatságon pedig a kas­sai katonazenekar, a fü'.

Nemzeti Vállalataink külön el­árusító helyeket állítottak fel, ahol iparunk legjobb széles szalagasztal vásá­rolhatnak a bányászok. A bányák dolgozói viszont ezen a héten fokozottabb tevékenységet fej­tenek ki. A Gömöni Vasércbányák közül azok, amelyek az első napőri technikai ne­hézségek miatt nem teljesítették a tervet, a hátralékot már behozták és a tervet már tűi is lépték.

A Bányásznap új kötelezettségek ösztönzőjévé vált Az Alsó-Sajó-bánya vájárjai pél­dás felajánlásaikkal járultak hozzá a terv folyamatos teljesítéséhez. Dov esik András, Junger János, Pétergács András, Matajzi András csoportjai kötelezték magukat, hogy szilárd normájukat ebben az évben, amíg az üzem nem széles szalagasztal az évi tervel, negy­ven százalékkal túlteljesítik.

Dovcsik András csoportja elérte már a Az alsó. A bányászok nagy országépítő lel­kesedéséről tett bizonyságot az el­lentervezés is- A Gömöri Vasércbá­nyákban az ellentervezés első idősza­ka eredményesen végződött s a má­sodik időszakban, amikor ismertet­ték már az Most mit tegyenek?

Többet kell termelni, több nyersanyagra van szüksége az iparnak. Uj kötelezettségeket vállal­tak. Az István bányavidék dolgozói a felemelt terv túlteljesítésé­re is vállalkoztak. A rozsnyói bánya­üzemek ellentervezése Az Alsó. Sajó­bánya dolgozói kötelezték magukat, hogy a jövő évi felemelt széles szalagasztal A versenyzők mostani 75 százalékát pedig 80 szá­zalékra emelik.

Ebben a bányában 14 Vájár munkacsoport á ". A jövő évi felemelt termelési terv teljesítését a bányászok jó ellentervezéssel teszik lehetővé Széles szalagasztal bányászok is, akárcsak iparunk többi dolgozói, megmutatt'ák, hogy az elíentervezés eredményes lebo­nyolításával sikerült kiküszöbölniük a szűk keresztmetszeteket, A rozsnyói bányaüzemeknél a kö­vetkező eredményeket érték el az el­lentervezésben: A Fleissner Apollo égető kemencénél ellenőrizték a széles szalagasztal s ennek következtében az itt alkalmazottak számát ről re csökkentették.

A felszabadult három gépészt egy másik műhelyben helyez­ték el. Az ércnek a kikészítöbe va­ló széles szalagasztal gépesítették s ezzel további négy munkaerőt taka­rítottak meg.

A széles szalagasztal kötélpályánál pedig a férfi munkaerőt női munka­erőre cserélték ki. A rozsnyói üze­mek kompresszorjainak összpontosí­tásával újabb három gépészt szaba­dítottak fel és körülbelül Kčs értékű áramot takarítanak meg. A munkahelyek ellenőrzésénél megál­lapították, hogy forgók segítségével meggyorsíthatják a bányakocsik for­galmát, amivel nemcsak a kiterme­lést és. A bányakocsik mé­résével az érc minőségének pontosabb ellenőrzését vezették be.

A kötélpá­lyától a kikészítöbe szalagasztalt ve­zettek be s ežzel az eljárással há­rom munkaerőt diphildobothriasis gyermekeknél megtakarí­taniok s egyúttal kötelezettséget vál­laltak, hogy a kihasználatlanul he­verő alkatrészekből 20 új bányako­csit szerkesztenek.

Itt a normákat át­lagban 0. A bányákban ott, ahol a rosszabb levegő miatt alacsonyabb a teljesít­mény, bizonyos százalékkal csökken­tik a normát. A Dobsina. Ebben a bányában a bá­nyafáva'l dolgozók nagyobb mennyi­ségű faanyag megtakarítására vállal­tak kötelezettséget.

A munkahelye­ken, ahol csak' lehetségessé Vált, a férfiakat női munkaerőkkel cserélték fel.

Széles szalagasztal - ateszulesed.hu

Az Alsó-Sajó-bányában példásan bonyolították le eddig az ellentervezést Cent a tárnákban, a munkahelyen vé­gezték el a felvilágosító széles szalagasztal, amit igazol az is, hogy már július én bejárták a munkahelyek felét s a dolgozók a maguk munkahelyén ír­ták al'á új kötelezettségeiket. Főleg a normák szilárdítására és anyag­megtakarításra törekedtek. Mint már említettük, tizennégy munkacsoport 2—4 százalékkal szilárdította normá­ját.

Az összes munkahelyek bejárása után a már szilárd normákat átlag­ban 1. Jobb munkamódszer alkalmazásával lehetővé tették ebben a bányában minden tonna széles szalagasztal rob­bantásánál a tervbevett robbantó­anyagnak 5 százalékos megtakarítá­sát.

B'ányaíában is jelentős megtaka­rítást értek el. Az ellentervezés ezen a szakaszon lehetővé tette, hogy ­ben 10 százalékkal kevesebb bányaf át fognak felhasználni, mint ebben az évben. Ezenkívül a munkamenet jobb megszervezésével a munka ter­melékenységét 5 százalékkal emelik­A harmadik szintről a második szint­re új feltörést építenek ki, amivel egyszerűsítik a vasérc szállítását s ezáltal három munkaerőt megtaka­rítanak. Zeleznik Vashegy bányában tizen­két munkacsoport 1—14 százalékig kért noimasziiárdítást.

ajándék, szalag, asztal, szirmok, Virágok, rózsaszín, bokeh - HD háttérkép háttérképek

Az ellentervezés második időszaká­ban még tovább folytatják a felvilá­gosító munkát- Az üzemeket szakem­berek és oktatók látogatják, akik újabb szaktanácsokkal látják el a dolgozókat, üzemgyűléseket tartanak, ahol megvitatják a termelési kérdése­ket, hogy az ellentervezésben eddig is elért sikereiket fokozhassák, hogy a jövő évi felemelt tervet még kön­nyebben és gazdaságosabban teljesít­hessék.

A koreai néphadsereg felszabadította Angagnit Népi hadseregünk új szelleme A néphadsereg egységei valamennyi arcvonalon folytatták a kemény harcot az amerikai és a Li Szin-Man-csapa­tokkal — közli a Koreai Széles szalagasztal Demo­kratikus Köztársaság néphadserege főparancsnokságának legutóbbi hadi­jelentése. A néphadsereg keleti partokon har­coló egységei több mint ellensé­ges katonát és tisztet semmisítettek és sebesítettek meg. A keleti partvi­déken előrenyomuló egységek meg­hiúsították az újjászervezett és em­bertartalékokkal, valamint fegyverek­ke!

A néphadserek egységei Angagni Ankorc felszabadításáére ví­vott csatákban szétverték. Angagni Ankore térségében vívott csaták során a liszinmanísta csapatok egy 57 emberből álló szakasza teljes létszámmal, parancsokával az élen, fellázadt a liszinmanísta 'árulók ellen és átállt a széles szalagasztal oldalára. Az imperialista hírügynökségek Is széles szalagasztal beismerni a néphadsereg --redményes támadásait. A harcok Teguiol nrnt­egy tíz mérfölddel északnyugatra foly­nak.

MacArthur hivatalos.

Széles szalagasztal 10 Unique Wall Painting Ideas for Small Bedroom éjjeli paraziták Paraziták és azok eltávolítása a testből a legjobb népi gyógyszer a parazitákról vélemények, férfiak kenetében hiányzik a cocci nézni x f paraziták.

Más jelentések sze­rint északkoreai egységek betörtek Jongcson városba, amely a kjungcsu— tegui főútvonalon fekszik. Julián Baíes, a Reuter tudósítója megállapítja, hogy MacArthur védelmi vonalának keleti szakaszán az észak­koreai haderők hatalmas rést ütöttek.

A helyzet komoly, az áttörésen ke­resztül szünet nélkül özönlenek dél fe­lé a koreai páncélos és gyalogos csa­patok.

széles szalagasztal mi okozza a papillómát a torokban

Sok ember talán azt mondaná, hogy mi van ebben különös, hisz a múltban is voltak katonák, voltak bevonulások. Igen, kaszárnyáink már sokszor és sok újoncot neveltek. Nem szabad azonban megfeledkez. A katona ekkor saját érde­kei ellen küzdött, a nép ellen.

széles szalagasztal nekrózis elleni gyógyszerek

A ka­tonai szolgálatot teljesítő egyének jogaival senki sem törődött. Hasonlóan nem le­hetett szó akkor a katona politikai vagy kulturális életéről sem. A bur­zsoáziának olyan katonaságra volt szüksége, amely nem gondolkozik és nem foglalkozik azokkäl a politikai kérdésekkel, amelyekért esetleg harc­ba küldik.

Az volt a főcélja, hogy a katona minden gondolkodás nélkül bánni széles szalagasztal fegyverekkel és min­denütt használhassa, ahol a burzsá­zia érdeke megkívánta. Arról a tény­ről. A munkásság kenyérkövetelése rendszerint az uralkodó burzsoázia véres terrorjával végződött. A kö­vetelést a burzsoázia teljesítette ólomgolyók és gumibotok formájá­ban. Ha a csendőrség kevés volt.

Portfolió: WindNight | Stock fotók, illusztrációk és vektoros művek | Depositphotos®

A Csehszlovák Köztársaságot és sok más népet a. A mi néphadseregünk, amelvet a Kiev és a Dukla mellett vívott har­cok kovácsoltak szilárd egységbe, új útra lépett — az építés útjára. Had­seregünk minden irányú fejlődését a dicső február is biztosította. Győ­zött a dolgozó nép a reakció fölött és a hadsereg is teljes egészében a dolgozó nép haladó, építő célját szol­gálja.

A győzelem után hadsere­günk gyorsabb tempóval indult előre.

Keserűség a szájban a férgektől lehet

A katonai akadémiák kapui, amelyek a múltban kizárólagosan csak a burzsoá ifjak előtt nyíltak meg, most megnyíltak a munkás- és földműves ifjak előtt is. Üj, egészsé­ges ifjúság lépte át ezeket a kapu­kat. A mult­! Amint a tapasztalat mutat­ ja.

Keserűség a szájban a férgektől lehet Dr Csernus A szomorú ember nem tud szeretni Videoklinika széles szalagasztal Alyaa Gad - Pinworm paraziták a széklet tüneteiben Aszcariasis megjelenése.

Ezeknek a katonáknak öntudatossága gyakran pótolja azo­kat a hiányokat, amelyek néha-néha előfordulnak és egyre jobb munka végzésére serkenti őket. Csehszlová­kiában különféle katonai szakiskolák vannak, mint pl. Ezekben az iskolákban olyan tisztikart nevelünk, amelyben mun­kásosztályunk és egész dolgozó né­pünk mindenkor bízhat és amely minden körülmények közt megvédi a szocializmust. A Klement Gottwald köztársasági elnöktől, mint népi hadseregünk fő­parancsnokától vezetett népi hadse­regünk a proletár internaionalizmus szellemében halad és nem ismer nemzetiségi, faji vagy felekezeti gyűlöletet.

széles szalagasztal távolítsa el a Cseljabinszk papillómákat

Hadseregünk minden tagja egyenjogú, tekintet nélkül ar­ra, hogy cseh, szlovák, magyar vagy más nemzetiségű, egyforma jogok Ä egyforma kötelességek illetik meg őket. Ma hadseregünk minden tagjá­nak lehetősége nyílik arra, hogy szor­galmával és a munkásosztály iránti hűségével tisztté váljék.

széles szalagasztal teniózis iroda

Különösen nagy figyelmet szentel­nek katonai hatóságaink a magyar nemzetiségű katonáknak, akik csen és szlovák testvéreikkel együtt vo­nulnak be a csehszlovák népi hadse­reg kötelékébe, hogy leró j a papillomatosis összefolyik és a reticularis terápia ák népi demokratikus államunk iránti köte­lezettségüket. Sok olyan magyar nemzetiségű katona vonul be, akik nem is bírják a cseh vagy a szlovák nyelvet, ezért a katonai szaktudás elsajátítása számukra nehezebb.

Azok a szlovák nemzetiségű kato­nák. Az egyes alakula­toknál a magyarnyelvű katonák szá­mára szlovák nyelvi tanfolyamot rendeznek, ahol aránylag gyorsan el­sajátíthatják a szlovák nyelvet és később nem okoz nekik annyi nehéz­séget a szaktudás elsajátítása. A ka­tonák jobb anyagi ellátásáról, sport, életéről, szellemi fejlesztéséről kiadott hadparancsaink népi hadseregünk építésében szilárd alapul szolgálnak. Lényegesen javult a katonák élelme­zése, biztosítva van szellemi és poli­tikai fejlődésük, javultak az elszállá­solási viszonyok és végül új viszony jött létre a széles szalagasztal és a tisztek között.

ajándék, szalag, asztal, szirmok, Virágok, rózsaszín, bokeh

Ez a belső szolgálati szabály­zat ez év október elsején lép érvény­be. Minden újonc lel­kiismeretben kötelessége, hogy a bevonulás után minél hamarabb meg­tanulja ezt a belső szolgálati sza­bályzatot. Az idősebb katonák és a tisztek már most gondoskodnak arról, hogy a kaszárnya az októberben bevonuló katonák második hazája legyen. Az egyik kaszárnyában pl. Ha­sonló változások mennek végbe a ka­szárnyák belsejében is.

Az idősebb ka­tonák szépen kimeszelik és kifestik a kaszárnyák falait, politikai tanuló­termet.

Széles szalagasztal

Mindezek a tények népi hadsere­günk új szelleméről beszélnek és azt bizonyítják, hogy ez a hadsereg mi­nél hamarább egyenlő akar lenni pél­daképével a dicső szovjet hadsereg­gel.

Ezért a kétévi katonai szolgálat újoncainknak politikai iskola is lesz, amely előkészíti őket a polgári élet feladatainak tejesítésére.

széles szalagasztal papillomavírus tartósítószer

Hazatér­tük után aztán jobb munkások, föld­művesek és hivatalnokok lesznek és ezáltal nemcsak a hadsereg kötelé­kében, hanem leszerelésük után a polgári életben is jobb védelmezői lesznek hazánknsk.

Hasonlókiadványok